Раннохристиянската църква на Шишманово кале

Раннохристиянската църква на Шишманово кале е обявена за археологически обект от национално значение. С уведомително писмо от директора на Националния институт за паметниците на културата бе представена експертната оценка на комисията назначена с негова заповед. Към писмото е приложен и констативен протокол от заседанието на комисията. Членовете и са направили оглед на място и са стигнали до извода, че Раннохристиянската църква притежава статут на археологически паметник на културата с предварителна категория „Национално” значение. Разкритите археологически структури притежават висока научна, културно-историческа и експозиционна стойност. Разкритите архитектурни останки са запазени в сравнително добро състояние вследствие на извършената временната аварийна консервация и предприетите мерки по отвеждане на повърхностните дъждовни води. С констативния протокол комисията реши успоредно с продължаване на археологическите проучвания в южна посока през летния сезон, до края на октомври, да се изпълнят серия временни консервационни мерки по защита на оригинала от атмосферното влия! ние. След завършването на археологическите проучвания и оценка на значимостта на състоянието и експозиционния потенциал на новоразкритите структури и съобразно границите на режимите за опазване на паметника, ще се възложи изготвяне на цялостен проект за консервация и експониране на църквата, околните сгради и пространства. Предписанията на експертите сочат, че към проекта следва да се изработи подробен устройствен план, определящ автомобилния достъп, пешеходните подходи и минималния обем за обслужване на паметника. Община Самоков трябва да иницира пред Министерство на културата свикване на междуведомствена комисия за определяне границите на паметника на културата „Шишманово кале” и на охранителните му зони с предписание за опазване. През летния сезон обектът трябва да има денонощна охрана и РПУ да осъществява периодично наблюдение.

Още по темата: http://www.samokov.bg/news1.html

{START_COUNTER}